Wolkom werom

Net allinnich hjir op dizze side, mar benammen wolkom werom aanst wer yn ús Abe Lenstra stadion. Wannear’t de tagongspoarten wer iepen geane, witte we spitigernôch noch net. Mar ien ding is wis: wy geane der in geweldich weromkommen fan meitsjen. Bisto derby?

Ferling no dyn seizoenkaart en krij njonken eigen foardielen fjouwer koartingskoades fan 50 prosint. Dêrmei makkesto fjouwer ‘nije fans’ bliid: sy keapje mei sa’n koade in seizoenkaart foar de helte fan de priis.

Mei-inoar op nei wer in fol en kolkjend Abe Lenstra stadion.

Ik ferling